گالری تصاویر

تیم رباتیک حنان

 مهندسان جوان حنانی برای ساخت این ربات چه کردند! وقتی خوش فکر ترین ها یک جا جمع شوند و مربی شان هم  فارغ التحصیل دوست داشتنی حنان  جناب  مهندس محمد حسین همدانی باشد، همین می شود دیگر...