آزمون هفتگی ( نیمسال دوم )


برای دریافت بر روی گزینه مورد نظر کلیک نمایید.متوسطه 2  • 30 بهمن 97 :


پایه یازدهم: آمار و احتمال / پایه دهم :

  • 27 فروردین 98 :


پایه یازدهم: فیزیک / پایه دهم :

  • 3 اردیبهشت 98 :


پایه یازدهم:            / پایه دهم :

  • 11 اردیبهشت 98 :


پایه یازدهم:            / پایه دهم :

متوسطه 1  • 30 بهمن 97 :


پایه نهم: فیزیک / پایه هشتم : فارسی / پایه هفتم : شیمی و پیام های آسمانی

  • 27 فروردین 98 :


پایه نهم: عربی / پایه هشتم :           / پایه هفتم : اجتماعی - فارسی

  • 3 اردیبهشت 98 :


پایه نهم: دینی - فارسی / پایه هشتم : ریاضی / پایه هفتم : ریاضی - زیست

  • 11 اردیبهشت 98 :


پایه نهم: ریاضی / پایه هشتم : دینی / پایه هفتم :

  • 16 اردیبهشت 98 :


پایه نهم: شیمی - اجتماعی  / پایه هشتم : زیست و زمین / پایه هفتم : دینی - شیمی