امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397برای دریافت بر روی گزینه مورد نظر کلیک نمایید.متوسطه 2


ریاضی ( 3 دی 97 )


 سوالات : دهم/ یازدهم >>>  پاسخنامه : دهم/ یازدهمهندسه ( 3 دی 97 ) ( 8 دی 97 )


 سوالات : دهم/ یازدهم >>>  پاسخنامه : دهم/ یازدهمشیمی ( 5 دی 97 )


 سوالات : دهم/یازدهم >>>  پاسخنامه : دهم/یازدهمحسابان ( 8 دی 97 )


 سوالات : یازدهم >>>  پاسخنامه : یازدهمزیست ( 8 دی 97 )


 سوالات : دهم/یازدهم >>>  پاسخنامه : دهم/یازدهمجغرافیا ( 9 دی 97 )


 سوالات : دهم >>>  پاسخنامه : دهمنگارش ( 9 دی 97 )


 سوالات : یازدهم >>>  پاسخنامه : یازدهمزبان انگلیسی ( 10 دی 97 )


 سوالات : دهم/یازدهم >>>  پاسخنامه : دهم/یازدهمادبیات فارسی ( 12 دی 97 )


 سوالات :  دهم   >>>  پاسخنامه :  دهمآمار و احتمال ( 12 دی 97 )


 سوالات :  یازدهم   >>>  پاسخنامه :  یازدهممحیط زیست ( 13 دی 97 )


 سوالات :  یازدهم   >>>  پاسخنامه :  یازدهمفیزیک( 13 دی 97 )


 سوالات : دهم/ یازدهم ریاضی - تجربی  >>>  پاسخنامه : دهم/ یازدهمتاریخ ( 16 دی 97 )


 سوالات :  یازدهم   >>>  پاسخنامه :  یازدهمسواد رسانه ای ( 16 دی 97 )


 سوالات :  دهم   >>>  پاسخنامه :  دهمنگارش ( 17 دی 97 )


 سوالات :  دهم   >>>  پاسخنامه :  دهمعربی ( 19 دی 97 )


 سوالات : دهم/یازدهم >>>  پاسخنامه : دهم/یازدهمآمادگی دفاعی و زمین ( 20 دی 97 )


 سوالات : دهم/یازدهم >>>  پاسخنامه : دهم/یازدهمادبیات فارسی ( 22 دی 97 )


 سوالات :  یازدهم   >>>  پاسخنامه :  یازدهممتوسطه 1


پیام آسمانی ( 2 دی 97 )


 سوالات : هفتم / هشتم / نهم   >>>  پاسخنامه : هفتم / هشتم / نهمعربی ( 3 دی 97 )


 سوالات : هفتم / هشتم / نهم   >>>  پاسخنامه : هفتم / هشتم / نهماملاء و انشاء ( 4 دی 97 )


 سوالات : هفتم / هشتم / نهم   >>>  پاسخنامه : هفتم / هشتم / نهمشیمی ( 5 دی 97 ) ( 15 دی 97 )


 سوالات : هفتم / هشتم/ نهم   >>>  پاسخنامه : هفتم / هشتم / نهمفیزیک ( 5 دی 97 ) ( 12 دی 97 ) ( 13 دی 97 )


 سوالات : هفتم / هشتم / نهم  >>>  پاسخنامه : هفتم / هشتم / نهمریاضی ( 8 دی 97 )


 سوالات : هفتم / هشتم / نهم   >>>  پاسخنامه : هفتم / هشتم / نهمقرآن ( 9 دی 97 )


 سوالات : هفتم / هشتم / نهم   >>>  پاسخنامه : هفتم / هشتم / نهمزبان انگلیسی ( 10 دی 97 )


 سوالات : هفتم / هشتم / نهم   >>>  پاسخنامه : هفتم / هشتم / نهمزمین ( 12 دی 97 )


 سوالات :  نهم   >>>  پاسخنامه :  نهمزیست ( 12 دی 97 ) ( 15 دی 97 )


 سوالات :  هفتم / هشتم   >>>  پاسخنامه :  هفتم / هشتماجتماعی ( 16 دی 97 )


 سوالات : هفتم / هشتم / نهم   >>>  پاسخنامه : هفتم / هشتم / نهمریاضی تکمیلی ( 17 دی 97 )


 سوالات : هفتم / هشتم   >>>  پاسخنامه : هفتم / هشتم