بازدید از آسایشگاه سالمندان کهریزک ( پسران )  • بازدید از آسایشگاه سالمندان کهریزک

  • ظرفیت ثبت نام متقاضی محدود

  • متوسطه 1 و 2

  • پنجشنبه 97/11/11