سوالات و کلید مسابقات علمی 1+5 ( اسفند 96)

برای دریافت ، بر روی گزینه مورد نظر خود کلیک کنید.

 

 
ســـــــــــــــــــــــــــــــوالات :                                                         پاســـــــــــــــــــــخنـــامه :

متوسطه 2

فیزیک  دهم / یازدهم              >>>>>>>>>>>>>>>>>>>     دهم/ یازدهم

ریاضی  دهم / یازدهم(ت)        >>>>>>>>>>>>>>>>>>>     دهم/ یازدهم(ت)

حسابان یازدهم ریاضی            >>>>>>>>>>>>>>>>>>>     حسابان یازدهم ریاضی

شیمی  دهم / یازدهم             >>>>>>>>>>>>>>>>>>>     دهم/ یازدهم

هندسه  دهم / یازدهم            >>>>>>>>>>>>>>>>>>>     دهم/ یازدهم

ادبیات و نگارش  دهم / یازدهم  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>     دهم/ یازدهم

زیست  دهم / یازدهم              >>>>>>>>>>>>>>>>>>>     دهم/ یازدهم
 

متوسطه1

فارسی  هفتم / هشتم / نهم          >>>>>>>>>>>>>>>>>>>     هفتم / هشتم / نهم

ریاضی  هفتم / هشتم / نهم           >>>>>>>>>>>>>>>>>>>     هفتم / هشتم / نهم

زیست  هفتم / هشتم / نهم           >>>>>>>>>>>>>>>>>>>     هفتم / هشتم / نهم

شیمی  هفتم / هشتم / نهم          >>>>>>>>>>>>>>>>>>>     هفتم / هشتم / نهم

عربی  هفتم / هشتم / نهم          >>>>>>>>>>>>>>>>>>>     هفتم / هشتم / نهم