سوالات و کلید مسابقات علمی 1+5 ( اسفند 97)

برای دریافت ، بر روی گزینه مورد نظر خود کلیک کنید.

سوالات و پاسخنامه روزانه بعد از هر آزمون بروزرسانی خواهد شد.

  • 12/18 اضافه شد

  • 12/19 اضافه شد

  • 12/20 اضاقه شد

  • 12/21 اضاقه شد

  • 12/22 اضافه شد


 متوسطه 2

97/12/18 : ریاضی دهم / حسابان یازدهم / ریاضی تجربی یازدهم

97/12/19 : شیمی دهم ریاضی و تجربی / شیمی یازدهم ریاضی و تجربی

97/12/20: هندسه دهم ریاضی ، زیست دهم تجربی / هندسه یازدهم ریاضی ، زیست یازدهم تجربی

97/12/21: زبان دهم ، عربی دهم / زبان یازدهم ، عربی یازدهم ، آمار و احتمال یازدهم

97/12/22: فیزیک دهم ریاضی و تجربی / فیزیک یازدهم ریاضی و تجربی
متوسطه1

97/12/18 : ریاضی هفتم / ریاضی هشتم / ریاضی نهم

97/12/19 : زبان هفتم ، عربی هفتم / زبان هشتم ، عربی هشتم / زبان نهم ، عربی نهم

97/12/20: فیزیک هفتم / فیزیک هشتم / فیزیک نهم

97/12/21: زیست هفتم / زیست هشتم / زیست نهم

97/12/22: شیمی هفتم / شیمی هشتم / شیمی نهم